Peep this episode of “The Dingle” : Operation Nicki Minaj.